Ngân hàng Công Thương Việt Nam

PGD Kỳ Lừa

  • Địa chỉ: 131 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

  • Điện thoại: 025 386 8869

Bản đồ tới PGD Kỳ Lừa