Ngân hàng Công Thương Việt Nam

PGD Chi Lăng

  • Địa chỉ: Số 6 Quang Trung, phường Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  • Điện thoại: 025 381 8889

Bản đồ tới PGD Chi Lăng