Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh tại Hải Phòng