Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Mỏ Cày Bắc Bến Tre