Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh tại Hải Phòng