Các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang

Các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố và 9 huyện, với 227 đơn vị hành chính cấp xã gồm 204 xã, 10 phường và 16 thị trấn

Các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Bình Dương

Các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Bình Dương

Bình Dương gồm 1 thành phố, 4 thị xã và 4 huyện. Trong đó có 41 phường, 2 thị trấn và 50 xã

Các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Bình Định

Các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Bình Định

Bình Định bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 1 thị xã và 9 huyện, chia thành 126 xã, 21 phường và 12 thị trấn

Các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Bắc Ninh

Các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Bắc Ninh

Toàn tỉnh Bắc Ninh có tổng cộng 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện với 126 đơn vị hành chính cấp xã trong đó có 23 phường, 6 thị trấn và 97 xã.

Các huyện, thị xã của tỉnh Bình Phước

Các huyện, thị xã của tỉnh Bình Phước

Bình Phước có 11 đơn vị hành chính gồm 3 thị xã và 8 huyện, trong đó có 111 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 5 thị trấn, 14 phường và 92 xã...

Các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình

Các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình gồm 2 thành phố và 6 huyện. Trong đó có 145 đơn vị hành chính cấp xã gồm, 121 xã, 17 phường và 7 thị trấn...

Các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Phú Thọ

Các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 1 thị xã và 11 huyện. Trong đó có 277 xã/phường/thị trấn (248 xã, 18 phương, 11 thị trấn)

Các huyện, thành phố của tỉnh Nghệ An

Các huyện, thành phố của tỉnh Nghệ An

Nghệ An bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 3 thị xã và 17 huyện. Trong đó có 480 đơn vị hành chính cấp xã gồm 431 xã, 32 phường và 17 thị trấn

Các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định

Các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định gồm có 1 Thành phố và 09 huyện. Trong đó có 229 đơn vị hành chính cấp xã gồm 194 xã, 20 phường và 15 thị trấn.

Các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thái Nguyên

Các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên được chia thành 2 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện. Các đơn vị hành chính này được chia tiếp thành 180 đơn vị hành chính cấp xã (gồm có 30 phường, 10 thị trấn, và 140 xã)

Các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bạc Liêu

Các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã , 5 huyện , trong đó có 63 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 10 phường, 5 thị trấn và 49 xã.

Các huyện, thành phố của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các huyện, thành phố của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 2 thành phố trực thuộc tỉnh và 6 huyện. Trong đó được chia nhỏ thành 82 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 7 thị trấn, 24 phường và 50 xã.

Các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh An Giang

Các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện, trong đó bao gồm 156 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 16 thị trấn, 21 phường và 119 xã

Các huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình

Các huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thái Bình được chia thành 7 huyện và 1 thành phố trực thuộc. Thái Bình có 286 đơn vị cấp xã gồm 10 phường, 9 thị trấn và 267 xã